Tri thức

Tri thức

HÌNH ẢNH

Đại gia đình SVCG.SPKT thân yêu!!! TÌNH YÊU! Đó là bài học lớn nhất mà ta học được nơi mái nhà SVCG.SPKT...Nơi đây, ta đã...

Link hình ảnh và video cả nhà xem tại đây nhá: SVCG.SPKT