Lạy Đức Chúa là Chúa chúng con,
lẫy lừng thay danh Chúa trên khắp cả địa cầu!
Tv 8,2


Ngài vĩ đại như thế nào? Như người khổng lồ chăng?
Tất nhiên là không phải rồi!
Ngài vĩ đại theo cách khác.
Sự vĩ đại của Ngài là vô cùng vô tận.
Không có gì vĩ đại được như Ngài.
Tuy vậy, Ngài có thể ở trong tim
của những ai tin vào Ngài.

– trích “Thiên Chúa là ai thế?” – Bayard

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN