Chưa người nào từng thấy Thiên Chúa.
Tuy nhiên, những ai tin vào Ngài,
nói chuyện với Ngài như tâm tình với một người bạn.
Họ nói rằng: Ngài là Đấng mà ta có thể gặp gỡ được.

– trích “Thiên Chúa là ai thế?” – Bayard

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN